Servicevoorwaarden

De website van het “Araucaria Medisch Centrum” is een site bedoeld voor patiënten voor informatieve doeleinden. Het is ook bedoeld voor gezondheidswerkers.

Artikel 1. Juridische mededelingen

De redactie en het beheer van de site wordt verzorgd door het Centre Médical Araucaria, gelegen aan de Avenue de l’Araucaria 79, 1020 Brussel, België.

Artikel 2. Voorwaarden voor toegang tot de site

Toegang tot de website van de medische kliniek “Araucaria Medical Center” is onderworpen aan aanvaarding van deze algemene gebruiksvoorwaarden. Door deze website te bezoeken of de informatie erop te gebruiken, accepteert u automatisch de algemene voorwaarden.

Het Araucaria Medisch Centrum behoudt zich het recht voor om de inhoud van de site en deze Algemene Gebruiksvoorwaarden te allen tijde te wijzigen, geheel of gedeeltelijk te wijzigen en bij te werken.

Artikel 3. Beperking van aansprakelijkheid

De informatie op deze website is te goeder trouw opgesteld door de medische kliniek “Centre Médical Araucaria” om relevante en indicatieve informatie te verstrekken aan patiënten. Deze informatie wordt uitsluitend ter informatie en ter indicatie verstrekt.

Mocht deze informatie echter onvolledig blijken te zijn of fouten bevatten, dan kunnen de medische kliniek “Centre Médical Araucaria” of de artsen van de kliniek op geen enkele manier verantwoordelijk worden gehouden.
De informatie op deze website vervangt niet het advies, de diagnose en de evaluaties door een arts.

In het algemeen kan het Medisch Centrum Araucaria niet aansprakelijk worden gesteld in geval van een technisch probleem van welke aard dan ook dat de verspreiding van zijn Site beïnvloedt.
Het Araucaria Medisch Centrum behoudt zich het recht voor om de site geheel of gedeeltelijk te wijzigen, tijdelijk of permanent te onderbreken, zonder kennisgeving of compensatie van welke aard dan ook.
Het Medisch Centrum Araucaria kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld jegens u of een derde partij voor enige wijziging, onderbreking, opschorting of verwijdering van de site.

Behoudens de toepasselijke wettelijke of reglementaire bepalingen, kan het Medisch Centrum Araucaria niet aansprakelijk worden gesteld voor enige directe of indirecte schade, in het bijzonder maar niet beperkt tot winstderving, klanten, gegevens, immateriële activa die kunnen ontstaan ​​als gevolg van het gebruik of onvermogen om de site te gebruiken, en meer in het algemeen, elke gebeurtenis met betrekking tot de site en/of een site van derden. In het bijzonder kan Araucaria Medisch Centrum niet aansprakelijk worden gesteld in geval van gehele of gedeeltelijke hacking van de Site en de schade die deze hacking zou kunnen toebrengen aan u of aan een derde partij.

Artikel 4. Bescherming van persoonsgegevens

4.1. Prive leven

Het Medisch Centrum Araucaria wil de wet van 8 december 1992 met betrekking tot de bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens respecteren. Toegang tot de basisbronnen van de websites vereist geen communicatie van persoonlijke gegevens zoals naam, geboortedatum, adres of het gebruik van een authenticatiemethode via login en wachtwoord.

4.2. Persoonlijke ruimte en formulieren

Andere ruimtes gebruiken elektronische formulieren om verschillende diensten te verlenen (afspraken maken, afspraken afzeggen, enz.). De gegevens die u ons doorgeeft, worden uitsluitend verwerkt en gebruikt voor het gebruik dat in deze context wordt gedefinieerd. Deze gegevens worden en zullen niet voor andere doeleinden worden verwerkt.

4.3. Cookies

Het Araucaria Medisch Centrum verzamelt echter waarschijnlijk informatie met betrekking tot de verbinding van zijn bezoekers via cookies en is niet bedoeld om persoonlijke informatie te verzamelen. Op de website zijn cookies aanwezig om technische redenen en om de inhoud van de website te verbeteren en aan te passen.

Artikel 5. Externe links

De website van de medische kliniek “Araucaria Medical Center” kan links bevatten naar websites, producten en diensten van derden. Het Araucaria Medisch Centrum kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor de inhoud van deze andere sites die voldoen aan hun eigen vertrouwelijkheidscharters.

Evenzo kan de website van de medische kliniek “Centre Médical Araucaria” toegankelijk zijn via externe links van derden waarover Centre Médical Araucaria geen controle heeft. Het Araucaria Medisch Centrum geeft geen enkele garantie met betrekking tot de nauwkeurigheid, geldigheid, relevantie of volledigheid van alle informatie die u op deze sites kunt vinden. Het Medisch Centrum Araucaria kan op geen enkele manier verantwoordelijk worden gehouden voor de inhoud van dergelijke links of voor de links die beurtelings op deze sites verschijnen.

Artikel 6. Intellectuele eigendom

Alle informatie, logo’s, tekeningen, foto-artikelen, video’s of andere inhoud op de website zijn beschermd door de toepasselijke wetgeving. Deze elementen kunnen worden beschermd door auteursrecht, merkenrecht of andere wetten op intellectueel eigendom.

Het is verboden om de gehele of een deel van de visuele, tekstuele of audiovisuele inhoud van de website te kopiëren, wijzigen, verspreiden, verspreiden, verkopen zonder schriftelijke toestemming van de medische kliniek “Centre Médical Araucaria”.

In het geval van persoonlijk of non-profit gebruik, moeten de bron en de copyright- en eigendomsvermeldingen duidelijk worden vermeld.

Artikel 7. Reclame en financiering

De website host geen enkele vorm van reclame en wordt uitsluitend gefinancierd met eigen vermogen.

Onze redactie blijft vrij en onafhankelijk van enige commerciële of reclame-invloed.

Artikel 8. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

Deze algemene gebruiksvoorwaarden worden beheerst door het Belgisch recht en uitgevoerd in overeenstemming daarmee. In geval van betwisting zijn de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Brussel, Franstalige rol, bevoegd.