Consultation prices

Gynecology : 60euro

Dermatology : 70euro

Nutritionist :

 • First consultation: 130euro
 • Follow-up consultation: 80euro
 • Weight tracking, weight loss: 48euro

Cardiology :

 • Consultation: 50euro
 • Heart Echo: 70euro
 • ECG : 30euro
 • Stress test: 70euro

Specialized pedicure: 40euro

Osteopath: 55euro (40euro student rate)

Podiatrist :

 • Treatment: 40euro
 • Clinical examination: 60euro
 • Sole: 160euro (the soles are made after clinical examination)

Cosmetic surgeon: 50euro

Aesthetic medicine:

 • Medical consultation: 50euro
 • Botox: 350euro (bottle)
 • Hyaluronic acid: 300euro/syringe
 • PRP: 300euro
 • PRP + Mesotherapy: 350euro
 • Peeling plus mesotherapy: from 250euro
 • Minor surgery by estimate

Speech therapist:

 • Assessment (first session): 68,56Euro/60 min
 • Sessions: 29,28Euro/30 min

Eyelash extensions:

 • Eyelash extension : 50 euro
 • Retouching: 40 euro
 • Russian volume: 60 euro
 • Retouching: 50 euro
 • Full Russian volume: 70 euro
 • Retouching: 60 euro
 • Eyelash enhancement : 40 euro (free dyeing)